ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE
VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD
TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN
DE Laan Copes van Cattenburch 79

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
. Afnemer: degene die bij Leverancier Producten bestelt en/of met wie Leverancier in
bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
. Gebrek: Iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar
behoren functioneren van de Producten of geleverde diensten;
. Geschillencommissie PPP: de door de vereniging Platform Promotional Products ingestelde
geschillencommissie;
. Leveringstermijn: de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten
worden geleverd;
. Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in casu de leden van de
vereniging Platform Promotional Products, die met Afnemer in een (pre-)contractuele
verhouding staat;
. Order: Iedere opdracht van Afnemer aan Leverancier tot levering van Producten, in welke
vorm dan ook;
. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke
wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter
uitvoering van die overeenkomst;
. Producten: Alle ter uitvoering van een Order c.q. Overeenkomst door of voor rekening van
Leverancier geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende –
door Leverancier te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen;
. Specificatie: De omschrijving van door Afnemer bestelde Producten welke wordt vermeld of
naar welke wordt verwezen in de Order of de Overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en offertes van
Leverancier en op iedere Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer deze algemene
voorwaarden van toepassing.
Lid 2: De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene
(inkoop)voorwaarden wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de
toepasselijkheid daarvan door Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen.

Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm ook zijn voor Leverancier vrijblijvend en dienen als
één geheel te worden opgevat. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat,
houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.
Lid 2: Alle bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verderegegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze
opgaven zijn slechts bindend voorzover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.
Lid 3: Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder
normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.
Lid 4: Overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door Leverancier
schriftelijk zijn bevestigd dan wel nadat door Leverancier een begin met de uitvoering is
gemaakt.
Lid 5: Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid
van de Order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als
orderbevestiging.
Lid 6: Elke Overeenkomst wordt door Leverancier aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat Afnemer – uitsluitend ter beoordeling van Leverancier – voldoende
kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming daarvan.
Lid 7: Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking hebbend op
door Leverancier gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst zijn en blijven eigendom van
Leverancier en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden
verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze
dan ook. Afnemer is gehouden deze binnen veertien dagen na een daartoe door Leverancier
gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van toepassing in originele verpakking franco te
retourneren aan Leverancier.

Artikel 4 Prijzen.

Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en/of
andere heffingen.
Lid 2: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen,
gebaseerd op de ten tijde van deze aanbieding voor Leverancier geldende prijsbepalende
factoren, zoals arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en valutakoersen.
Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van een van deze prijsbepalende factoren na de
aanbieding mogen door Leverancier aan Afnemer worden doorberekend, ook in het geval de
Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
Lid 3: Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van
10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is
Afnemer gerechtigd de Overeenkomst binnen 7 werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in
kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder tot enige
schadevergoeding gerechtigd te zijn.

Artikel 5 Levering van bewerkte Producten.

Lid 1: Ingeval Leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Afnemer
bewerkte (c.q. samengestelde) Producten is Afnemer verplicht tot aanlevering van voor het
proces van bewerking geschikt materiaal in voldoende hoeveelheden. Zolang Afnemer niet
aan deze verplichting heeft voldaan, is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen ingevolge
de Overeenkomst op te schorten.
Lid 2: Leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster ofvoorbeeld ter goedkeuring aan Afnemer te zenden indien zulks bij het aangaan van de
Overeenkomst schriftelijk door Afnemer is bedongen. In dat geval verplicht Leverancier zich
uiterlijk twee weken na het aangaan van de Overeenkomst en na ontvangst van de te
bewerken materialen een drukproef, model, monster of voorbeeld voor te leggen aan
Afnemer, welke geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen
schriftelijk daarop is gereageerd.
Lid 3: Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld worden afzonderlijk in
rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.

Artikel 6 Advies werkzaamheden en productontwikkeling.

Lid 1: Leverancier kan desgevraagd adviserend op te treden. Leverancier is gerechtigd dit
separaat aan Afnemer in rekening te brengen, ongeacht of het advies betrekking heeft op door
of voor rekening van Leverancier ingevolge de Overeenkomst geproduceerde en/of geleverde
Producten.
Lid 2: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele
producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide
projecten met al of niet bewerkte producten, nationale of internationale marktonderzoeken
naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is
Leverancier geldt het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort.

Artikel 7 Inschakeling van derden.

Leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is
tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan
derden over te dragen.

Artikel 8 Leveringen en Leveringstermijnen. Overmacht.

Lid 1: Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen
als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas
in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3, alle voor
de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens zijn verstrekt én betaling door
Afnemer van de koopprijs c.q. de overeengekomen termijn(en) heeft plaatsgevonden of de
door Leverancier verlangde zekerheid is verstrekt.
Lid 2: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is
Leverancier gerechtigd de levering op te schorten, alsook – in het geval de situatie die
overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die langer dan drie
maanden zal duren – de Overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk
te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander
zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.
Lid 3: Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand,
overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen,
niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten,elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van
toeleverancier(s) en onderaannemers van Leverancier of andere derden, met inbegrip van
eventuele gebreken in het door hen aan Leverancier geleverde, en het niet (tijdig) of
onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en
arbeidskracht.
Lid 4: Levering vindt plaats af-fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kosten
voor transport en verzekering komen voor rekening van Afnemer, ook indien wordt
overeengekomen dat Leverancier voor het transport zorgdraagt. De overgang van het risico van
de Producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze op grond van deze algemene
voorwaarden dient te geschieden. Het transport vindt plaats voor risico van Afnemer, ook indien
de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat
alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
Lid 5: In het geval Leverancier voor het transport zorgdraagt, dient Afnemer of door hem
aangewezen derde eventuele transportschade direct na ontvangst, doch maximaal binnen 12
uur na ontvangst van de Producten aan de vervoerder c.q. expediteur te melden en een
afschrift daarvan te zenden naar Leverancier.
Lid 6: Producten die na het verstrijken van de Leveringstermijn door Afnemer of door hem
aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door Leverancier voor rekening en risico van
Afnemer opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Leverancier gerechtigd na een periode van 14
dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn de Overeenkomst te ontbinden
onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding en onverminderd het recht van
Leverancier om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.
Lid 7: Indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in
ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan
wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende Producten geacht te
voldoen aan de Overeenkomst. Leverancier wordt in ieder geval geacht aan haar
leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde
Producten niet meer dan 5% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.
Lid 8: Het in gedeelten zenden van Producten door Leverancier is toegestaan, waarbij iedere
zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.

Artikel 9 Reclames.

Lid 1: Afnemer is verplicht om Producten direct na levering te (doen) controleren op
eventuele Gebreken.
Lid 2: Reclames met betrekking tot Gebreken in de geleverde Producten dienen schriftelijk en
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering van de betreffende
Producten, dan wel binnen acht dagen na de ontdekking van het Gebrek, althans binnen acht
dagen nadat het Gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, aan Leverancier
kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt Afnemer geacht
akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde Producten en afstand te hebben gedaan
van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en
deze algemene voorwaarden ten dienste staan.
Lid 3: Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen
van Afnemer niet op.Lid 4: In het geval de reclame van Afnemer naar het oordeel van Leverancier terecht is, is
Leverancier te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of
vervanging van de afgeleverde Producten of (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs.
Lid 5: Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld
in artikel 8 lid 7 van deze algemene voorwaarden, kunnen nimmer grond voor reclames
opleveren. Grond voor reclame is slechts de afwijking van de door de Afnemer goedgekeurde
Specificatie.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud.

Lid 1: Alle aan Afnemer afgeleverde Producten blijven eigendom van Leverancier, doch zijn
vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van Afnemer, totdat alle krachtens
de Overeenkomst verschuldigde bedragen alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten
in de nakoming door Afnemer van deze of andere overeenkomst(en), waaronder begrepen
rente en kosten van invordering, door Afnemer volledig zijn voldaan.
Lid 2: Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan, is het
Afnemer niet toegestaan de Producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te
vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, zal hij voorts alle dienstige
maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de
overige bij Afnemer aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om
vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.
Lid 3: Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan
derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Leve-
rancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art.
3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen
Afnemer.
Lid 4: Afnemer is gehouden derden die zich op de door Leverancier geleverde Producten
willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Leverancier.
Afnemer dient Leverancier hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen.
Lid 5: Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien
Leverancier goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in zijn verplichtingen tekort zal
schieten, kan Leverancier het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen, in welk
geval Afnemer verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde Producten in
de feitelijke macht van Leverancier te brengen. Leverancier is voorts gerechtigd deze
Producten zelf voor rekening van Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich
bevinden. Afnemer verleent Leverancier reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om
daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Na terugneming
zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn
dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de kosten van de terugneming en door
Leverancier geleden schade.

Artikel 11 Betaling.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid
bepaalde dienen betalingen aan Leverancier te geschieden, in euro’s, hetzij netto contant,hetzij ten kantore van Leverancier door middel van overmaking naar of storting op een door
Leverancier aan te wijzen bank- of girorekening, zulks naar keuze van Leverancier, steeds
binnen 14 dagen na factuurdatum. De Leverancier is gerechtigd elektronisch te factureren,
waarmee de Afnemer zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaart.
Lid 2: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke
schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
Lid 3: Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te
gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de
betalingsverplichtingen van Afnemer te verlangen, waarbij Leverancier gerechtigd is verdere
leveringen op te schorten indien Afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval
een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier
vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.
Lid 4: Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn het door haar ingevolge de
Overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft
Leverancier zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht hem vanaf de vervaldatum
van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2%
boven wettelijke handelsrente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het
factuurbedrag, onverminderd alle overige aan Leverancier toekomende rechten.
Lid 5: Alle door Leverancier ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, steeds met inbegrip van de honoraria van de door Leverancier
ingeschakelde derden, komen voor rekening van Afnemer. Voor de buitengerechtelijke kosten
is Afnemer minimaal 10% van de hoofdsom verschuldigd, met een absoluut minimum van €
250,=.
Lid 6: Indien Afnemer terzake van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of deze
algemene voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle
betalingsverplichtingen van Afnemer aan Leverancier, ongeacht of reeds is gefactureerd,
onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten. Geheimhouding.

Lid 1: Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder merkrechten,
modelrechten en octrooien) op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde of
ontwikkelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden (hierna: “de
Informatie”) berusten uitsluitend bij Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Lid 2: Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid genoemde Informatie aan te wenden
anders dan ten behoeve van het in de Overeenkomst voorziene gebruik van de Producten
waarop zij betrekking hebben.
Lid 3: Afnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de
Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking gestelde Informatie, Specificaties, alle
bedrijfsinformatie en know-how betreffende en afkomstig van Leverancier. Afnemer dient
desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere
vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Leverancier.

Artikel 13 Inbreuk op rechten van derden.

Lid 1: Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen Leverancier onherroepelijk
wordt vastgesteld dat een door Leverancier geleverd Product inbreuk maakt op een recht van
intellectuele of industriële eigendom van een derde, zal Leverancier te harer keuze de
betrokken zaak vervangen voor een Product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht,
een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of Afnemer de voor dat Product betaalde
prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.
Lid 2: Ingeval van vervanging of terugbetaling komt Leverancier het recht toe daaraan de
voorwaarde van teruglevering van de oorspronkelijk geleverde Producten te verbinden.
Lid 3: Op Leverancier rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen
andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde vervangings-, verwervings-, of
terugbetalingverplichting.
Lid 4: Ingeval een Order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, receptuur, Specificaties
of aanwijzingen, door of namens Afnemer verstrekt, of daarbij gebruik wordt gemaakt van
door of vanwege Afnemer te verstrekken zaken, kan Afnemer geen aanspraak maken op het
hiervoor in dit artikel bepaalde en vrijwaart Afnemer Leverancier tegen alle aanspraken
verbandhoudende met terzake gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële
eigendom van derden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid.

Lid 1: Leverancier aanvaardt enkel aansprakelijkheid, indien:
– de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of leidinggevende
ondergeschikten van Leverancier;
– de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar Gebrek in de door Leverancier
geproduceerde en/of geleverde Producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men,
alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.

Lid 2: Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet deugdelijk plaatsen
van het bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op zaken van Afnemer, andere bewerkingen van
zaken van Afnemer en/of levering van Producten, indien en voor zover het Gebrek het gevolg
is van onjuistheid, danwel onvolkomenheden in het door Afnemer aan Leverancier verstrekte
ontwerp, alsook voor inbreuken die het ontwerp maakt op rechten van derden.

Lid 3: De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en
directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende Producten
bedongen prijs (excl. BTW).

Lid 4: Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt Leverancier in ieder geval geen
aansprakelijkheid voor die schade terzake waarvan haar verzekeraar geen uitkering doet (op
verzoek zal Leverancier aan Afnemer een kopie van de betreffende
verzekeringsovereenkomst doen toekomen). Voorts zal de totale aansprakelijkheid van
Leverancier nooit het bedrag van € 50.000,– in totaal per gebeurtenis te boven gaan.
Lid 5: Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die (in)directe
schade waarvoor zij in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Lid 6: Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te
hebben geleden als gevolg van een Gebrek in een zaak die door Afnemer aan een derde is
geleverd en die (mede) bestond uit door Leverancier geleverde zaken, behoudens indien envoor zover Afnemer bewijst dat de schade uitsluitend en alleen is veroorzaakt door de door
Leverancier geleverde Producten.
Lid 7: Ingeval van overmacht als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze algemene voorwaarden is
Leverancier nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.
Lid 8: Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle
rechtsvorderingen op grond van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden door het
verloop van één jaar na leveringsdatum.

Artikel 15 Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken.

Lid 1: Indien Leverancier aan Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken heeft
verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is Afnemer verplicht
deze zaken onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, in
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hiervoor genoemde
termijn heeft te gelden als fatale termijn.
Lid 2: Indien Afnemer, om welke reden ook, niet voldoet aan de onder lid 1 genoemde
verplichting, heeft Leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten,
waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op Afnemer te verhalen,
onverminderd alle overige aan Leverancier toekomende rechten.

Artikel 16 Ontbinding.

Lid 1: Indien Afnemer één van zijn verplichtingen jegens Leverancier niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn
onderneming beëindigt, in geval van een juridische fusie dan wel indien een substantieel deel
van de zeggenschap bij Afnemer in andere handen komt zijn alle facturen direct opeisbaar en
komt Leverancier het recht toe – zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere
ingebrekestelling is vereist – door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met Afnemer
gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft Leverancier recht op
vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst,
onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.
Lid 2: Indien Leverancier ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar
verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Afnemer de Overeenkomst voor
het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding
van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden
terzake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.

Artikel 17 Verwerken Persoonsgegevens.

Lid 1: Indien de Afnemer aan Leverancier persoonsgegevens ter beschikking stelt
noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, blijft de Afnemer de
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking als bedoeld in artikel 1 onder d Wet
bescherming Persoonsgegevens.
Lid 2: Leverancier zal de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om de
verwerking van persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Bij de te nemen maatregelen zal de Leverancier rekening houden met het te beschermen
belang van de Afnemer en de aard van de persoonsgegevens die door de Leverancier in
opdracht van de afnemer worden verwerkt.
Lid 3: Leverancier zal na afronding van de overeenkomst in opdracht van de Afnemer de
persoonsgegevens die de Leverancier heeft verkregen in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst vernietigen, tenzij de Afnemer de geleverde dienstverlening betwist.

Artikel 18 Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze.

Lid 1: Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weens
Koopverdrag) is niet van toepassing.
Lid 2: Alle geschillen die tussen Leverancier en Afnemer ontstaan over de uitvoering van de
Overeenkomst, kunnen door de Leverancier en Afnemer gezamenlijk worden voorgelegd aan
de Geschillencommissie PPP, welke in deze voor partijen een bindend advies zal brengen.
Lid 3: Alle geschillen die tussen Leverancier en Afnemer ontstaan over de uitvoering van de
Overeenkomst, zullen, tenzij over het geschil reeds is beslist door de Geschillencommissie
PPP, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 19 Overige bepalingen.

Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse taal.
Lid 2: Deze algemene voorwaarden kunnen door Leverancier (althans door het Platform
Promotionele Producten) worden gewijzigd. Wijzigingen worden door Leverancier
schriftelijk bekend gemaakt aan Afnemer en treden in werking dertig (30) dagen na de
bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. Afnemer
stemt nu reeds in met de inhoud en toepasselijkheid van de alsdan gewijzigde algemene
voorwaarden vanaf het moment van bij de bekendmaking aangegeven datum van
inwerkingtreding.
Lid 3: Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of
anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen
van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft Leverancier het
recht om daarvoor in de plaats te stellen een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling benadert.